Kannada Handwriting

of Shrimat PP Sadguru Bhagwan Sri Sreedhara Swamy Maharaj

(Many thanks to Mrs Vani Shastry of Sri Sridhara Sachchidananda Ashram, Kansur, Karnataka for sharing this rare pic)