Shrimad Dasbodha

 by Shri Sadguru Samarth Ramdas Swami

Guru of

Shrimat PP Sadguru Bhagwan Shri Shridhara Swami Maharaj

(Marathi Dasbodha is here and Kannada Dasbodha is here)

(English translation done by Dr Nitin Sewlikar of Mumbai. Many thanks to him for sharing this) (nitinsewlikar@gmail.com)