Shrimad Dasbodha
 by Shri Sadguru Samarth Ramdas Swami
Guru of
Shrimat PP Sadguru Bhagwan Shri Shridhara Swami Maharaj

(Marathi Dasbodha is here and Kannada Dasbodha is here)

(English translation done by Dr Nitin Sewlikar of Mumbai. Many thanks to him for sharing this) (nitinsewlikar@gmail.com)