ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಧರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ರಚನೆ: ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ

(Submitted by a devotee by the grace of Shri PP Narmadananda Swamiji, a direct disciple of Srimat PP Sadguru Bhagwan Shri Sridhara Swamy Maharaj)