ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಧರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
ರಚನೆ: ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ
(Submitted by a devotee by the grace of Shri PP Narmadananda Swamiji, a direct disciple of Srimat PP Sadguru Bhagwan Shri Sridhara Swamy Maharaj)

ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ
ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಜಯ ಜಯ ಜಯ
ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಜಯ ಜಯ ಜಯ