Panchikarana (Hindi prose)

Originally written in poetic form by Shrimat PP Sadguru Bhagwan Shri Shridhara Swami Maharaj

(Translated into Hindi prose by Shri Shyam Ji Vaijapurkar and shared by Dr Nitin Sewlikar of Mumbai (nitinsewlikar@gmail.com). Many thanks to him for sharing the doc file)