पंचीकरण (गद्य)
श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराजांनी लिहिलेल्या मूळ पद्य रचनेचे गद्यानुवाद
पंचीकरण – एक संक्षिप्त लेख

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

पंचीकरण (गद्य)
(Translated into Marathi prose by Shri Shyam G Vaijapurkar of Pune and Shri More Buva of Mumbai. Many thanks to Dr Nitin Sewlikar of Mumbai (nitinsewlikar@gmail.com) for sharing the doc file)