।। श्रीधर नमन ।।

प.पू. श्री पृथ्वीराज भालेराव ‘सुव्रत’ रचित

(सौजन्य – सौ. सोनाली उपेंद्र दसरे, पुणे)


श्रीगुरुनाथा तुज नमितो, सद्गुरुनाथा तुज नमितो।

श्रीधरयतिवर भक्तकृपाकर, करुणासिंधो तुज नमितो ।।१।।

श्रीगुरुनाथा तुज नमितो, सद्गुरुनाथा तुज नमितो।

श्रीधरयतिवर भक्तकृपाकर, करुणासिंधो तुज नमितो ।।१।।

प्रसन्नवदना तुज नमितो, पवित्रचरणा तुज नमितो।

 

दीनदयाघन शांत सुशीतल, ब्रह्मनिरंजन तुज नमितो ।।२।।

पतितोद्धारा तुज नमितो, हीनपावना तुज नमितो।

क्लिन्नमना प्रभु ! अभयकराम्बुज, राजीवामबॅक तुज नमितो ।।३।।

विकाररहिता तुज नमितो, विरागसहिता तुज नमितो।

विभावविरहित विहासविलसित, विशालनयना तुज नमितो ।।४।।

भवाग्निशमना तुज नमितो, भवनदी तारक तुज नमितो।

भस्मविलेपन भारविमोचन, भवभयहारक तुज नमितो ।।५।।

निजानंदगुरु तुज नमितो, निजपददायक तुज नमितो।

ऋषिमुनिसुरवरनरअभिवादित, श्रुतिप्रतिपादित तुज नमितो ।।६।।

षडरिविभेदन तुज नमितो, षडंन्यासयति तुज नमितो।

प्रणवाकारा प्रणवसुशब्दा, प्रणवातीता तुज नमितो ।।७।।

स्वरुपबोधा तुज नमितो, स्वरुपसिद्धा तुज नमितो।

सदैव प्रमुदित स्वमात्रतृप्ता, सत्सुखसारा तुज नमितो ।।८।।

सेवकपालक तुज नमितो, शिष्यविमोचक तुज नमितो।

शरणागतसंकटहरणा गुरु, शुभवरदायक तुज नमितो ।।९।।

जगत्पालका तुज नमितो, जगद्रक्षका तुज नमितो।

जगच्चालका जगत्कारणा, जगदातीता तुज नमितो ।।१०।।

विषयातीता तुज नमितो, विश्वपोषका तुज नमितो।

विश्वशांतिकर विषादपरिहरा, विश्वस्ता विभु तुज नमितो ।।११।।

आर्तत्राणा तुज नमितो, कृपाकटाक्षा तुज नमितो।

सत्यसनातन पूर्णपरात्पर, सद्गुणसुंदर तुज नमितो ।।१२।।

अज्ञानान्तक तुज नमितो, मोहनिवारक तुज नमितो।

नित्यनिरंतर ज्ञानप्रभाकर, चित्सुखसागर तुज नमितो ।।१३।।