Shri Shridharashtakam
by Keshavasut Pandurang Sharma
(Many thanks to Mrs Sonali Upendra Dasare of Pune for sharing the doc file of this stotra)
।। श्रीधराष्टकम् ।।

।। श्रीमत् परमहंस श्री-श्रीधर सद्गुरुभ्योनमः ।।

ॐ नमः श्रीरामदासाय । दासबोधामृताय च ।
नमो धर्मप्रबोधाय । श्रीधराय नमोनमः ।।१।।

ॐ नमः सत्याय सिद्धाय । परब्रह्मस्वरुपिणे ।
चिदानंदस्वरूपाय । श्रीधराय नमोनमः ।।२।।

ॐ नमः शिवाय श्रेष्ठाय । साक्षात्ब्रह्मस्वरूपिणे ।
ज्ञानामृत सुबोधाय । श्रीधराय नमोनमः ।।३।।

ॐ नमः सुंदर रुपाय । वेदवेदांतसारिणे ।
प्रसन्नाय प्रशांताय । श्रीधराय नमोनमः ।।४।।

ॐ नमः प्रणवरूपाय । प्राणायामरतात्मने ।
ब्रह्मानंदाय पूर्णाय । श्रीधराय नमोनमः ।।५।।

ॐ नमः सदाsवधूताय । आदिमध्यांतसाक्षिणे ।
श्रीमत् परमहंसाय । श्रीधराय नमोनमः ।।६।।

ॐ नमः श्रीगुरुदेवाय । दीनोध्दारकतेजसे ।
भक्ताभीष्टप्रदात्रेच । श्रीधराय नमोनमः ।।७।।

ॐ वंदे श्रीधर पादपद्मयुगलम् सत्यं शिवं सुन्दरम् ।
वंदे सद्गुरु सत्यधर्मचरितम् श्रीपाद श्रीवल्लभम् ।
वंदे शिष्य जनानुराग सहितं तेजोमयं सात्विकम् ।
वंदे पावन कारणं गुरुवरम् स्विष्टार्थ सिद्धिप्रदम् ।।८।।