Arya Sanskriti
by Shrimat PP Sadguru Bhagwan Shri Shridhara Swami Maharaj
(Many thanks to Mrs V.P.Bhat from Sirsi for sharing the scans of this book)