ಪತಿತಪಾವನ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪಿ.ಪು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಥ್ವಿರಾಜ ಭಾಲೆರಾವ್
(Many thanks to Mrs. Jayanti G. Bhalerao of Shri Renuka Shridhara Pratishthan, Pune for sharing this book)

ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ
ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮೀ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ
ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹ೦ಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಬಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮೀ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ