विनविते पदी स्वामी श्रीधरा
प.पू.ती. श्यामाताई कृत
(सौजन्य - भक्तीधाम, सातारा.)