ಆರತಿ
“ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ಜಾಯ್ ಶ್ರೀ ಗುರುವರಗೇ”
(ಈ ಆರತಿ ಹಾಡು ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಶಿ (ವಾರಣಾಸಿ) ಭಾಗವತ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ)
ಆಡಿಓ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ
(Many thanks to Mrs V.P.Bhat from Sirsi for sharing this scan)

(This Aarti is available in Devanagari font here)

ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ
ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮೀ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ
ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹ೦ಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಬಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮೀ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ