“पंचारतीनें प्राणांच्या, ओवाळू सद्गुरूराया”
श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज यांची आरती

(डॉ. सौ. प्रभा अप्पाराव सावरीकर, नांदेड रचित)

(Many thanks to Mrs Sulekha Deepak Kanegaonkar for sharing this scan)