ಶ್ರೀಮದ್ ದಾಸಬೋಧ
ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ್ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮೀ ಇವರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

(English Dasbodha is here and Marathi is here)

(Many thanks to Mrs V.P.Bhat from Sirsi for sharing this PDF)

 

ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ
ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮೀ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ
ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹ೦ಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಬಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮೀ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ