॥ श्रीमद् दासबोधतत्वस्तव:॥
श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज कृत
Shrimad Dasbodha Tatva Stava
by Shrimat PP Sadguru Bhagwan Shri Sridhara Swami Maharaj
॥ श्रीमद् दासबोधतत्वस्तव:॥

दासस्त्वं भव रामस्य भवपारं स नेष्यति |
भवसेतुरिवाभाति दासबोधः प्रबोधयन् ||१||

सर्वं हि पूरयत्येष श्रीरामो दासवांछितम् |
चिन्तामणिरिवाभाति दासबोधः प्रबोधयन् ||२||

सर्वंप्रकारं दास्यं रामदास्येन नश्यति |
स्वातंत्रभाः प्रभातीत्थं दासबोधः प्रबोधयन् ||३||

पापं तापं च दैन्यं च रामदास्येन नश्यति |
इत्येवं बोधयन् भाति दासबोधः प्रबोधयन् ||४||

प्रपंचः परमार्थश्च रामदास्येन सिध्यति |
देहलीदीपवद्भाति दासबोधः प्रबोधयन् ||५||

वासनाजालनिर्मोकः रामदास्येन संभवेत् |
भवाब्धिनौरिवाभाति दासबोधः प्रबोधयन् ||६||

स्वाराज्यं च स्वराज्यं च रामदास्येन लभ्यते |
भातीत्थं बोधयन् नित्यं दासबोधः सुरद्रुमः ||७||

श्रीसमर्थसमस्त्वंस्या रामदास्येन पावनः |
स्पर्शोपल इवाभाति दासबोधः प्रबोधयन् ||८||

तवात्मा ब्रह्मरामोऽयं सा त्वमेव त्वमेव सः |
महावाक्यमिवाभाति दासबोधः प्रबोधयन् ||९||

दासोऽपि रामदास्येन रामस्त्वं त्वमृतो भवेः |
इति प्रबोधयन् भाति दासबोधः प्रबोधयन् ||१०||

दासबोधश्चिदादित्यो यत्र कुत्रापि वा स्थितः |
अज्ञानतिमिरं शीघ्रं नाशयन् काशतेऽनिशम् ||११||

||इति श्रीमद्दासबोधतत्त्वस्तवः ||

बुधवार फाल्गुन शु. पौर्णिमा शके १८७९ लोणावळें, दि. ५ मार्च १९५८