Very Rare Video of Sri Swamiji 01 –

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀
 Very Rare Video of Sri Swamiji 02 –

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀
Sri Swamiji – A Visual Meditation

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀
Sri Sridhara Swamy Ashram – Varadalli (Kannada)

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀
Bhagavan Sri Sridhara Sahitya Darshana (Kannada)