श्रीधर वचनामृत
धारा ३
('श्रीसदगुरूचरणरज' यांनी हे स्कॅन्स उपलब्द करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे.)