श्री सदगुरुची उपासना

संग्राहक – शामाताई पुजारी

'श्रीसदगुरूचरणरज' यांनी हे स्कॅन्स उपलब्द करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋण निर्देश करीत आहे