ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀಧರೇಶ ಸ್ತುತಿ
ಶ್ರೀ ನರ್ಮದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರಚಿತ ಹಾಗೂ ಅನುವಾದಿತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀಧರೇಶ ಸ್ತುತಿ, ಶ್ರೀಧರ ಮಠ ಧಾರೇಶ್ವರ, ಕರ್ನಾಟಕ.

This stotra is available in Sanskrit font here

(Many thanks to Mrs V.P.Bhat from Sirsi for sharing the scans of this stotra)
(To download the PDF file, open it in 'Fullscreen' and click on the 'Down Arrow' in the upper right corner)