ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ ವಿರಚಿತ

೧. ಶ್ರೀದತ್ತಸ್ತವರಾಜಃ

೨. ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಧರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

೩. ಸ್ತೋತ್ರಂ

೪. ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂnew

೫. ಕೈಬರಹ

೬. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ (ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ)

೭. ಪತಿತಪಾವನ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಮ್

೮. ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಸ್ತುತಿnew

೯. ವರದಪುರದ ವರದಯೋಗಿnew

೧೦. ಆರತಿ – “ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ಜಾಯ್ ಶ್ರೀ ಗುರುವರಗೇ”new

೧೧. ಶ್ರೀಮದ್ ದಾಸಬೋಧnew

೧೨. ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ್ ಮತ್ತು ದ್ವಾದಶ ನಾಮಾವಳಿ new

೧೩. ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ್ 02new

೧೪. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಧರ ಗುರು ಚರಿತ್ರ  new

೧೫. ಶ್ರೀಧರ ಭಜನೆ new

 

ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀ ನರ್ಮದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರಚಿತ ಹಾಗೂ ಅನುವಾದಿತ

೧.  ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀಧರೇಶ ಸ್ತುತಿ new

 

ಶ್ರೀ ಪರಮಾನಂದ ಮಠ ವಿರಚಿತ

೧. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಜನೆ new

 

ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಭಕ್ತರ ರಚನೆ

೧. ಶ್ರೀಧರಭಾಮಿನಿಧಾರೆ new

೨. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ತೋತ್ರಂ new