ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ ವಿರಚಿತ

೧. ಶ್ರೀದತ್ತಸ್ತವರಾಜಃ

೨. ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಧರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

೩. ಸ್ತೋತ್ರಂ

೪. ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ

೫. ಕೈಬರಹ

೬. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ (ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ)

೭. ಪತಿತಪಾವನ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಮ್

೮. ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಸ್ತುತಿ

೯. ವರದಪುರದ ವರದಯೋಗಿ

೧೦. ಆರತಿ – “ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ಜಾಯ್ ಶ್ರೀ ಗುರುವರಗೇ”

೧೧. ಶ್ರೀಮದ್ ದಾಸಬೋಧ

೧೨. ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ್ ಮತ್ತು ದ್ವಾದಶ ನಾಮಾವಳಿ

೧೩. ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ್ 02

೧೪. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಧರ ಗುರು ಚರಿತ್ರ 

೧೫. ಶ್ರೀಧರ ಭಜನೆ 

೧೬. ಶ್ರೀ ಶಿವಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ) new

೧೭. ವಿಶ್ವಧರ್ಮಾಭ್ಯುದಯಮ್ new

೧೮. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರವಚನದಿಂದ new

೧೯. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳ ಸ೦ಗ್ರಹದಿ೦ದ new

ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀ ನರ್ಮದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರಚಿತ ಹಾಗೂ ಅನುವಾದಿತ

೧.  ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀಧರೇಶ ಸ್ತುತಿ

ಶ್ರೀ ಪರಮಾನಂದ ಮಠ ವಿರಚಿತ

೧. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಜನೆ

ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಭಕ್ತರ ರಚನೆ

೧. ಶ್ರೀಧರಭಾಮಿನಿಧಾರೆ

೨. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

೩. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಂಗ ಪೂಜೆ ಹಾಡು

೪. ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹಾಡುಗಳು new

೫. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದರ ಸ್ತೋತ್ರ new