१. श्री विघ्नविनाशक स्तोत्रम्

२. श्री शारदा स्तोत्रम्

३. श्री सरस्वती स्तोत्रम्

४. श्री जगदंबा स्तोत्रम्

५. श्री महालक्ष्मी स्तोत्रम्

६. श्री देवी स्तोत्रम्

७. श्री धेनु स्तोत्रम्

८. श्री हनुमत स्तोत्रम्

९. श्री राममंत्रराज स्तोत्रम्

१०. श्री रामेश्वर स्तोत्रम्

११. श्री नरसिंह स्तोत्रम् 

१२. श्री व्यंकटेश स्तोत्रम्

१३. श्री कृष्णाष्टकम्

१४. श्री सूर्य स्तुति:

१५. श्री विश्वनाथ स्तोत्रम्

१६. श्री गुरुदत्तात्रेयाष्टकम्

१७. श्री दत्ताशिष:

१८. श्रीदत्तात्रेयारात्रिका / आरती:

१९. श्रीदत्त प्रार्थना

२०. श्रीशंकरार्याय मंगलम्

२१. श्री समर्थपंचकम्

२२. श्रीसमर्थपंचरत्न स्तोत्रम्

२३. दशोपनिषदसारश्रीरामभद्रस्तोत्रम्

२४. श्रीगुरु श्रीधर स्तोत्रम्

२५. सदगुरु श्री श्रीधर स्तुति:

२६. श्रीधराष्टकम्

२७. मानस पूजा

२८. श्री श्रीधरतीर्थ पंचकम

२९. सदगुरु श्री श्रीधर लघुअष्टोत्तरशतनामावलिः

३०. सदगुरु श्री श्रीधर सहस्त्रनामावलिः

३१. श्रीमद् दासबोधतत्वस्तव:

३२. स्तोत्ररत्नमालिका new

३३. भगवान सदगुरू श्रीश्रीधर कवच स्तोत्रम् new

३४. श्री श्री सद्गुरू श्रीधरेश स्तुति: new

३५.  श्री दत्त करुणार्णव

३६. श्री शिवशांतस्तोत्रतिलकम

३७.  परिव्राडहृदयम् new

३८. परिव्राडमननम् new

३९. मुमुक्षुसखः new

४०. श्री सदगुरू श्रीधराष्टकम्  new

४१. श्रीधराष्टक स्तवः new

४२. श्रीरामराघवस्तोत्रम् new