श्री समर्थ पाठ 
श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज रचित
पवई, मुंबई येथील श्रीयुत मोरेबुवा यांनी खालील श्रीसमर्थ पाठातील व्याकरणादी शुद्धी केल्याबद्दल त्यांचे अनेक आभार!!
श्री समर्थ पाठ – एक संक्षिप्त लेख

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

श्री समर्थ पाठ 

 ॥ १ ॥

चित्सूर्य सूर्याजी राणीव या जी का ।
राणूबाई लेका प्रसवली ॥ १ ॥
नारायण जो का नरा आयतन ।
सत्य सनातन ब्रह्ममूर्ती ॥ २ ॥
गुरुरूपे ब्रह्म नामरूपा आलें ।
विश्वासी लाधलें निजगुज ॥ ३ ॥
निजगुज सार साधारे स्वहीत ।
पायीं या निवांत रहा वेगीं ॥ ४ ॥
मायेसी असंग दाविण्या स्वज्ञान ।
केलें पलायन लग्नीं ज्यानें ॥ ५ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुंया हा भव यया पंथे ॥ ६ ॥

॥ २ ॥

संसार जलधि अगाध अपार ।
कष्ट पैलपार पावाण्यासी ॥ १ ॥
जाणोनियां ऐसें दिनांचा दयाळू ।
भक्त कनवाळू प्रगटला ॥ २ ॥
आधीं करोनियां मग सांगितलें ।
विश्वजनां आले उपेगासी ॥ ३ ॥
ब्रह्मचारी महारुद्र अवतार ।
रामभक्तिसार सांगे जगा ॥ ४ ॥
वैराग्यें आगळा ज्ञानियां वरिष्ठ ।
रामभक्त श्रेष्ठ शिव जो का ॥ ५ ॥
अनुपम्य ताप स्वयें आचरीलें ।
विश्वजन धाले जयाचेनी ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुंया हा भव यया पंथे ॥ ७ ॥

॥ ३ ॥

ज्यानें बाळपणीं जगाच्या कल्याणा ।
केली विचारणा अहर्निशीं ॥ १ ॥
स्वार्थ त्यागोनियां भक्ति प्रेम जनीं ।
वाढविण्या वनीं वास ज्याचा ॥ २ ॥
द्वादश वरुषें तीव्र तप केलें ।
जनांसी लाभलें तपस्तेज ॥ ३ ॥
तीर्थयात्रामिसें हिंडोनिया सर्व ।
ज्यानें जग सर्व उद्धरिलें ॥ ४ ॥
सर्व संप्रदाय सर्व तो समाज ।
सुखी की सहज तपें ज्याच्या ॥ ५ ॥
सर्वही आयुष्य जगाच्या कल्याणा ।
वेचीयलें जाणा जगीं ज्यानें ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुंया हा भव यया पंथे ॥ ७ ॥

॥ ४ ॥

धर्मग्लानि झाली मानहानी भली ।
काही न उरली चैतन्यता ॥ १ ॥
पारतंत्र्य बेड़ी यावनिक खोड़ी ।
गोविप्र सांकड़ी नेणो किती ॥ २ ॥
स्वधर्माभिमाना क्षयरोग जडे ।
पंडुरोग दडे स्वाभिमानी ॥ ३ ॥
मरतोंडे मढ़ी प्रेतकळा आली ।
व्यथेने पीडली बहुसाल ॥ ४ ॥
राष्ट्राचा तो काळ कंठगत झाला ।
या काळी लाधला वैद्यराज ॥ ५ ॥
वैद्यराज माझा समर्थावतार ।
जो का रोगहर झाला राष्ट्रा ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणी ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पन्थे ॥ ७ ॥

॥ ५ ॥

ब्रह्मचर्याचा जो ओतीव पुतळा ।
संपूर्ण चित्कळा मुसावली ॥ १ ॥
तपस्तेज कळा शांतीने आगळा ।
दयेचा पुतळा मूर्तिमंत ॥ २ ॥
मृतां संजीवन तृषार्तां जीवन ।
क्षुधार्तासी अन्न मिळे जेवीं ॥ ३ ॥
लाधे महाराष्ट्रा पुर्वसंचीतानें ।
महाराष्ट्र ज्यानें जीवविला ॥ ४ ॥
सूर्य तेजोराशी उजळीत जेवीं ।
प्रकाशित तेवीं महाराष्ट्रा ॥ ५ ॥
समर्थ चैतन्य ज्यांच्या योगें मान्य ।
महाराष्ट्र धन्य जाहलासे ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पंथे ॥ ७ ॥

॥ ६ ॥

जिवंत अमोघ तेजस्वी वाणीने ।
जीवन हें ज्यानें दिलें राष्ट्रा ॥ १ ॥
आशेचा वसंत स्फूर्तीचा जनक ।
ज्याची अलौकीक विचारणा ॥ २ ॥
कळी कांपे ज्यासी काळ धाके ज्यासी ।
तूळितां जयासी नसे साम्य ॥ ३ ॥
अधर्म खंडन धर्माचें मंडन ।
संतांचें जीवन जो का झाला ॥ ४ ॥
सज्जना विश्राम धार्मिका आराम ।
राष्ट्रा सुखधाम जो का असे ॥ ५ ॥
चैतन्याचा गाभा स्वतस्तेजें उभा ।
ज्याची दिव्य शोभा न वर्णवे ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुंया हा भव यया पंथे ॥ ७ ॥

॥ ७ ॥

राक्षस रावण निवटण्यालागीं ।
राम लागवेगीं भूमिं आला ॥ १ ॥
देवां सोडविलें ऋषी निवविले ।
धार्मिक पाळिले रामरायें ॥ २ ॥
असाह्य निधडा शूर पराक्रमी ।
तुलना विक्रमीं नाहीं ज्याला ॥ ३ ॥
सज्जनां जीवन भक्तांचें पालन ।
अधर्म कंदन जयाचेनि ॥ ४ ॥
एकबाणी तैसा एकावाणी पूर्ण ।
भक्तजन पूर्ण धाले ज्यानें ॥ ५ ॥
ज्ञान्याचें जीवन योगियां जे ध्यान ।
राष्ट्रा निवडून दिलें ज्यानें ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुंया हा भव यया पंथे ॥ ७ ॥

॥ ८ ॥

वज्रदेही तैसा ब्रह्मचारी जो का ।
सामर्थ्याचा जो का पुतळाची ॥ १ ॥
धैर्याचा जो मेरू विद्येचा आगरु ।
ज्ञानियां जो थोरु भक्तराज ॥ २ ॥
गर्भीच जयाला सुवर्ण कांसोटी ।
काळ लाळ घोटी जयापुढें ॥ ३ ॥
भक्त-संरक्षणीं रामरायें ज्याला ।
चिरंजीव केला जगामाजीं ॥ ४ ॥
रामभक्त जो का संरक्षिता स्वतां ।
सम ज्या तत्वता नाहीं कोणी ॥ ५ ॥
जाणोनियां ऐसें राष्ट्राच्या कल्याणा ।
मारुती-स्थापना केली ज्यानें ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुंया हा भव यया पंथे ॥ ७ ॥

॥ ९ ॥

योगीराय जैसा अर्जुनाकरवीं ।
भूभार हरवी तयाकाळीं ॥ १ ॥
तेवीं श्रीसमर्थे शिवराया हातीं ।
गतभार क्षिती करविली ॥ २ ॥
सामर्थ्य जयाचें अतुल म्हणोनी ।
‘समर्थ’ हें जनीं नाव जया ॥ ३ ॥
जया नसे काहीं अशक्यचि मात ।
सर्वही इच्छित घडवी जो ॥ ४ ॥
राज्य स्थापियेले स्वातंत्र्य राखिलें ।
धार्मिक रक्षिले दिन जे का ॥ ५ ॥
साम्प्रतीही जरी वांछितसां मुक्ति ।
सांगतसें युक्ती हिची एक ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुंया हा भव यया पंथे ॥ ७ ॥

॥ १० ॥

ऐका सांगतसे समर्थ-करणें ।
देवाच्या कारणें त्याग केला ॥ १ ॥
त्याग केला सर्व धर्मोद्धारालागीं ।
भक्ति प्रेम जगीं वाढविण्या ॥ २ ॥
वाढविण्या शांती स्वधर्म विरक्ति ।
कष्ट बहु प्रीतिं सोशीयेले ॥ ३ ॥
सोशीयेले कष्ट तारियेले भ्रष्ट ।
पतित जे नष्ट धर्मद्रोही ॥ ४ ॥
धर्मद्रोही तेची धर्म रक्षिण्यासी ।
उदार प्राणासी केले ज्यानें ॥ ५ ॥
केले ज्यानें सर्व हिंदु एके ठायीं ।
“मरा धर्मापायी” सांगितलें ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुंया हा भव यया पंथे ॥ ७ ॥

॥ ११ ॥

रामरायेकैसें वानरांच्या हातें ।
राक्षसदळातें मारविलें ॥ १ ॥
तेवीं श्रीसमर्थे मावळ्यांच्या हातें ।
दुष्ट यवनाते निर्दाळिलें ॥ २ ॥
स्फूर्तीदिनकर राष्ट्रा या लाधला ।
जेणें सुखी झाला सर्व लोक ॥ ३ ॥
स्वधर्म-स्थापना अधर्म-खंडना ।
भूमीं जनार्दना येणें झालें ॥ ४ ॥
घातिली सांगड प्रपंच परमार्था ।
जीवा सत्य स्वार्था दावियेले ॥ ५ ॥
भक्तां मेरुमणी ज्ञान्यां कंठमणी ।
वैराग्याची खाणी जो का झाला ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पंथे ॥ ७ ॥

॥ १२ ॥

सुर्यापासोनिया जेवीं स्फुर्तीकर ।
होती विश्वभर पसरोनी ॥ १ ॥
समर्थ गुरुचे तेवीं परिकर ।
शिष्य ते अपार विश्वभरी ॥ २ ॥
प्रत्येक तो शिष्य वैराग्यें आगळा ।
शोभेज्ञानकळा जया अंगी ॥ ३ ॥
चैतन्याची स्फुर्ती पहातां ज्यालागी ।
ऐसे जो विभागी शिष्यगण ॥ ४ ॥
जयाचिये कृपें उद्धव कल्याण ।
भानजी वामन वासुदेव ॥ ५ ॥
अनंत ते शिष्य अक्का वेणु आदि ।
विश्व भव व्याधी घालवीत ॥ ६ ॥
नक्षत्र मालिकीं शोभे चंद्र जेवीं ।
शिष्यगणी तेवी शोभे प्रभु ॥ ७ ॥
कुबडी माळ झोळी एकची लंगोटी ।
काळ धाके पोटीं पाहतां ज्या ॥ ८ ॥
वैराग्य सामर्थ्य ज्ञानाचा वसंत ।
राष्ट्रासी बहुत शोभा ज्यानें ॥ ९ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पंथे ॥ १० ॥

॥ १३ ॥

कितीतरी काल अरण्यी एकांतीं ।
निर्विकल्प स्थिती राहोनिया ॥ १ ॥
जगाचिया हिता दयाळू होवोनी ।
जो जगद्वनीं विचरत ॥ २ ॥
हातीं माळ पाहा रामची तारक ।
रामनाम एक साधन हें ॥ ३ ॥
“अखंड हें नाम उच्चारा रे मुखें ।
काळ तुम्हां धाके आम्हासम ॥ ४ ॥
केले, करी तुम्हां सांगितलें हीत ।
रामनामें कृत्य सर्व साधे” ॥ ५ ॥
ज्या हातींची माळ ऐसें जगाप्रती ।
सांगते त्याप्रिती शरण या ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पंथे ॥ ७ ॥

॥ १४ ॥

शांत तेजोराशी विचरे महीवरी ।
जीवन पसरी दर्शनेची ॥ १ ॥
पूर्ण चंद्र जैसा जीवन चकोरा ।
तैशापरी नरां सर्वांलागीं ॥ २ ॥
‘रामनामें आम्हा योग सिद्ध झाला’ ।
दाविण्या घेतला योगदंड ॥ ३ ॥
काळासी उदंड दंडू रामकृपे ।
योग शक्ती सोपें विश्वकार्य ॥ ४ ॥
सव्यकारी माळ नाशा भवजाळ ।
जिंकण्यासी काळ दंड दुज्या ॥ ५ ॥
कांसोटी कौपिन शांती प्रभा फांके ।
झोळी ज्याच्या काखे विराजीली ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पंथे ॥ ७ ॥

॥ १५ ॥

जगाचें जीवन बाह्य मुसावलें ।
सुखें सुखावलें दृष्टीपुढें ॥ १ ॥
ज्याच्या पदधूळीं अरीष्टांची होळी ।
आनंदसमेळी दर्शन तें ॥ २ ॥
सोलीव चैतन्य भासे दृष्टी पुढें ।
लीन जन गाढे लोटांगणी ॥ ३ ॥
मृदू हास्य ज्याचें कृपादृष्टीयुक्त ।
पाहतां निवांत लोक होती ॥ ४ ॥
भिक्षे स्वामी जातां नुरे भवव्यथा ।
आनंदीं मग्नता जयकारी ॥ ५ ॥
मृदू मंजुळ तो ध्वनी कीं श्लोकाचा ।
येतां कानीं ज्याचा मन निवे ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पंथे ॥ ७ ॥

॥ १६ ॥

अष्ट महासिद्धी उपेक्षुनी दीक्षा ।
घरोघरीं भिक्षा मागे देव ॥ १ ॥
निजानंद सुखीं वैराग्याचें भाग्य ।
भोगणें कीं योग्य महाजना ॥ २ ॥
जगाच्या कल्याणा अवतार जाणा ।
झाली विचारणा तयाकाळीं ॥ ३ ॥
आनंद-चिद्रसें ओतीव घडला ।
पाहता ज्या डोळा समाधान ॥ ४ ॥
शुकाचें वैराग्य वसिष्ठाचें ज्ञान ।
वाल्मीकाचें गाण जया अंगी ॥ ५ ॥
नारादापरी जो सर्व-कला-पूर्ण ।
व्हाया उद्धरण जगताचें ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पंथे ॥ ७ ॥

॥ १७ ॥

नीती न्याय श्रद्धा चातुर्याचा गाभा ।
विश्वेश्वरी आंबा-वर-दत्त ॥ १ ॥
क्षत्रीय वृत्तीचा कोरीव पुतळा ।
मनाचा कोवळा अरिंदम ॥ २ ॥
शौर्यपंचानन सद्यशाचा रवि ।
दर्शनें नीववी सज्जन जो ॥ ३ ॥
धर्मराजापरी धर्म संरकक्षणीं ।
अविद्या जो रणीं प्राणहर ॥ ४ ॥
कर्णापरी दाता मान्य साधुसंता ।
राष्ट्रा स्वतंत्रता जयाचेनी ॥ ५ ॥
जनक जो दुजा शिव छत्रपती ।
विदेह जगतीं कृपें ज्याच्या ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पंथे ॥ ७ ॥

॥ १८ ॥

भूवैकुंठ ख्याती जयाची जगतीं ।
प्रेमछंदे गाती भक्त जेथें ॥ १ ॥
नामाचा गजर कोंदोनिया राहे ।
मन गुंग पाहें जया नादीं ॥ २ ॥
भक्ति प्रेमा जेथें सदा नांदणुक ।
मोक्ष हा पायिक जेथें झाला ॥ ३ ॥
क्षीराब्दीनायक पंढरीसी आला ।
पुंडलीकें केला उपकार ॥ ४ ॥
अनंत ब्रह्मांडे साठवी उदरीं ।
तोचि हा श्रीहरी विटे उभा ॥ ५ ॥
धन्य श्रीसमर्थ दाविण्यासी लोकां ।
अयोध्येसी जो का राम झाला ॥ ६ ॥
अयोध्या पंढरी श्रीराम विठ्ठल ।
जेणें तो अतुल नमा त्यासी ॥ ७ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पंथे ॥ ८ ॥

॥ १९ ॥

गिरिं गुहेमाजी एकांत विजनीं ।
जयाच्या अवनीं राम सज्ज ॥ १ ॥
नाथपंथी बाळ होवोनी श्रीराम ।
करी सेवा काम समर्थांचे ॥ २ ॥
समुदायी गुप्त अरण्यीं प्रगट ।
होत हा चोखट सेवेकरी ॥ ३ ॥
धन्य भाग्य त्याचें जयाचा सेवक ।
त्रिलोक-नायक विष्णु झाला ॥ ४ ॥
साक्षात श्रीविष्णूसी करणें सेवा ज्याची ।
उपमा कोणाची द्यावी तया ॥ ५ ॥
‘समर्थ’ हें नाम शोभे तयालागीं ।
प्रभु जयालागीं सेवेकरी ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पंथे ॥ ७ ॥

॥ २० ॥

प्रेमळ शेटी नामें वर्षे एकादश ।
नैवेद्य परेश करी स्वतां ॥ १ ॥
कोणासी न कळे कोण हा ससारी ।
पुढें सज्जनगिरी गुप्त झाला ॥ २ ॥
जयाची किं सेवा वांछित श्रीहरी ।
तया या संसारी सरी कोणा ॥ ३ ॥
समर्थांची सेवा केली लक्ष्मीकांतें ।
आश्चर्य मज तें नोहे कांहीं ॥ ४ ॥
प्रल्हादपंत भोळ्यारामदी शिष्यांची ।
केली सेवा साची देवरायें ॥ ५ ॥
ज्याच्या शिष्यासाठीं राबत श्रीहरी ।
काय त्याची थोरी वर्णावी हो ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पंथे ॥ ७ ॥

॥ २१ ॥

परमहंस धर्म जागविण्या क्षितिं ।
अवतार घेती देवत्रय ॥ १ ॥
ब्रह्मानंद सुखें तृप्त तदाकार ।
नाहीं ज्या विकार जगतीचा ॥ २ ॥
सच्चीदघनानंदी अस्तित्व जयाचें ।
ओझे मायिकाचे जया नाहीं ॥ ३ ॥
जयामुखीं शोभा सच्चिदानंदाची ।
पद्त्रीतयाची शोभतसे ॥ ४ ॥
स्वरूप भक्तांसी दिलेसे म्हणोनी ।
दत्त ऐसें जनीं म्हणती ज्या ॥ ५ ॥
दत्त अवधुते जया बरोबरी ।
स्वपात्रामाझारीं जेवियेलें ॥ ६ ॥
समर्थ मद्रूप दाविन्या स्वभक्तां ।
योगदंड स्वतां दिला ज्यासी ॥ ७ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पंथे ॥ ८ ॥

॥ २२ ॥

एकाच पिंडाचे जरी पांच जण ।
परि राम जाण श्रेष्ठ जैसा ॥ १ ॥
समर्थ-पंचकी तेवीं श्रीसमर्थ ।
समस्तीं समर्थ तयापरी ॥ २ ॥
चहुं महावाक्य ब्रह्मैक्य विज्ञान ।
तेवीं जो का जाण चौघांमध्यें ॥ ३ ॥
केशव रंगोबा श्रीआनंदमूर्ती ।
जयरामें पूर्ती चतुष्काते ॥ ४ ॥
चहुं वाणीमध्यें जैसा अंतरात्मा ।
शोभे परमात्मा तेवीं चौघीं ॥ ५ ॥
समर्था समर्थ प्रगटे यथार्थ ।
टाळण्या अनर्थ जगताचा ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पंथे ॥ ७ ॥

॥ २३ ॥

अकराशें मुख्य मठ स्तापियेले ।
चैतन्य आणिले हिंद देशा ॥ १ ॥
आत्मा जैसा गुप्त राहोनी शरिरी ।
ज्याची तैशापरी वर्तणूक ॥ २ ॥
प्रयत्न तो देव सांगितला ज्यानें ।
विदेहस्थितीनें भक्तिमार्ग ॥ ३ ॥
स्वरूपी राहोनी सर्व काहीं कर्म ।
ज्यानें ऐसा धर्म सांगितला ॥ ४ ॥
जेवीं व्याप तेवीं वैभव राष्ट्राला ।
आणि उदयाला सांगोनी हें ॥ ५ ॥
करता करविता राम हें मानोनी ।
धर्मोद्धारा ज्यांनीं सांगितले ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पंथे ॥ ७ ॥

॥ २४ ॥

हुरमुजी रंगाचा उंच मोतीदाणा ।
रामदासी बाणा रंगाचा या ॥ १ ॥
पीतवर्ण कांती तेज अघटीत ।
आवळूं शोभत भृकुटीमाजी ॥ २ ॥
रामनाम मुद्रा द्वादश हे टिळे ।
पुच्छ तें वळवळे कटीमाजी ॥ ३ ॥
काष्टाच्या पादुका स्वामींच्या पायांत ।
स्मरणी हातात तुळशीची ॥ ४ ॥
कौपिन परिधान मेखळा खांद्यावरी ।
तुंबा कुबडी करीं समर्थांच्या ॥ ५ ॥
कृष्णातटाकासी जाहले दर्शन ।
वंदिले चरण तुका म्हणे ॥ ६ ॥
संत तुकारामें समर्थ म्हणोनी ।
ठेविला चरणीं माथा ज्यांच्या ॥ ७ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पंथे ॥ ८ ॥

॥ २५ ॥

महापापी जण जरी पूर्वीचे ते ।
सद्य साधूची ते कृपे हों ज्या ॥ १ ॥
कृपें हो ज्या सर्व होताती उपाय ।
नासती अपाय नानाविध ॥ २ ॥
नानाविध जण होताती सुबुद्ध ।
वाचितां प्रसिद्ध ग्रंथराज ॥ ३ ॥
ग्रंथराज करी प्रपंची परमार्थी ।
विश्वीं सत्य स्वार्थी स्वानुभवें ॥ ४ ॥
स्वानुभवें मग निरसे अज्ञान ।
जें कां भेदभान स्वरूपाचें ॥ ५ ॥
स्वरूपाचें भान ज्याच्या योगें जीवा ।
तेथें मन लावा विवेकी हो ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पंथे ॥ ७ ॥

॥ २६ ॥

सद्गुरू-चरित असे हो अनंत ।
ठाऊक समस्त कोणा होये ॥ १ ॥
वर्णाया नवचे चरित्र हो याचें ।
ओढे हे मनाचे प्रेमास्तव ॥ २ ॥
जीवन अनंत परी पोटापुरतें ।
घेवोनी तृषार्ते तृप्त होती ॥ ३ ॥
पाणी पाणवाटे सहजचि धावें ।
प्रेम हें स्वभावें तैशापरी ॥ ४ ॥
बोबड्या बोलाचें कौतुक जनका ।
तेवीं माझें देखा सद्गुरुसी ॥ ५ ॥
शक्त्यनुसार देव पुजावा हे सार ।
देवेंची विचार सांगितला ॥ ६ ॥
अनंत सुखाब्दी चिद्रसें भरला ।
मूर्त परी झाला भक्तासाठीं ॥ ७ ॥
मायेमाजीं भक्तां संरक्षिता स्वतां ।
म्हणोनी तत्वता गावें वाटे ॥ ८ ॥
पतितचि परी पदा ज्या लागोनी ।
पावन या जगीं पाश-त्यागें ॥ ९ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पंथे ॥ १० ॥

॥ २७ ॥

समर्थांची काया ब्रह्मीं गुप्त झाली ।
नाहीं कुठें गेली सत्य जाणा ॥ १ ॥
आतां जरी आम्हीं एकाग्र मनानें ।
करुणावचनें प्रेमें बाहुं ॥ २ ॥
प्रगटोनी मूर्ती रक्षी आम्हांप्रति ।
अधर्माची स्थिती खान्डोनियां ॥ ३ ॥
सांगितला धर्म धरुं अंतरीं तो ।
‘दासबोध’ जो तो विवरुंया ॥ ४ ॥
राहों आम्ही सदा सद्गुरुपदेशीं ।
ना हों परदेशी कोण्या काळीं ॥ ५ ॥
‘समर्थ’ ‘समर्थ’ गर्जूं मुखें सुखें ।
जाती भवदुःखें जयाचेनि ॥ ६ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पंथे ॥ ७ ॥

॥ २८ ॥

“स्वरूप सांडोनी मीच देह भावी ।
तो जीव रौरवी पचईल ॥ १ ॥
पचईल नरकी देहाच्या संबंधें ।
सज्जनाच्या बोधें सांडवला ॥ २ ॥
सांडूनी विवेक वेदमहावाक्य ।
जीव शिव ऐक्य जयाचेनी ॥ ३ ॥
जयाचेनी तुटे संसारबंधन ।
तयाचें वचन दृढ धरा ॥ ४ ॥
दृढ धरा मनीं अहंब्रह्म ऐसें” ।
समर्थें हें खासें सांगितलें ॥ ५ ॥
सांगितलें तें हें कळें तद्भजनें ।
सांगें तुम्हां तेणें सुगमोपाय ॥ ६ ॥
‘समर्थ’ ‘समर्थ’ गर्जुं मुखें सुखें ।
जाती भवदुःखे जयाचेनी ॥ ७ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पंथे ॥ ८ ॥

॥ २९ ॥

समर्थें समर्थ करावें आम्हांसी ।
म्हणोनी प्रभूसी वर्नियेलें ॥ १ ॥
‘समर्थ पाठ’ दे सामर्थ्याचा पाठ ।
करोनीया पाठ समर्थ व्हा ॥ २ ॥
समर्थसेवेचें भाग्य ज्या लाभलें ।
श्रीधरें त्या केले अभंग हे ॥ ३ ॥
समर्थदर्शन उघडे येथ घडे ।
दौर्बल्य विघडे राष्ट्राचेंची ॥ ४ ॥
अभंग अठ्ठावीस ‘समर्थपाठा’ चे ।
सामर्थ्य राष्ट्राचें सत्य जाणा ॥ ५ ॥
अभंग सामर्थ्य अभंगे या जोडे ।
मोक्षहि आतुडे निज सौख्यें ॥ ६ ॥
निजधर्म तेजें विश्वमौलीमणीं ।
होवोनी अवनीं शोभे राष्ट्र ॥ ७ ॥
‘समर्थ’ ‘समर्थ’ गर्जुं मुखें सुखें ।
जाती भवदुःखे जयाचेनी ॥ ८ ॥
तयाच्या चरणीं ठेवोनिया भाव ।
तरुया हा भव यया पंथे ॥ ९ ॥

 

श्रीसीतारामचंद्रार्पणमास्तु

जय जय रघुविर समर्थ!!

श्री सद्गुरू समर्थ रामदास स्वामी महाराज कि जय!!

श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सद्गुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज कि जय!!!