श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज यांचे
चरित्र
श्री आत्मानंद ब्रह्मचारी लिखित व मूळ कानडीवरून अनुवादित.
('श्रीसद्गुरूचरणरज' यांनी हे स्कॅन्स उपलब्द करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे.)
('PDF file download' करण्यास आधी 'fullscreen' करावे व नंतर उजवी कडील वरील कोपऱ्यात 'down arrow' च्या चिन्हावर 'click' करावे.)
भाग एक –

भाग दोन –
(या चरित्राची सुरुवातीची ४० प्रकरने श्री आत्मानंद ब्रह्मचारी यांनी लिहिली असून पुढील प्रकरणे डॉ केशवराव मुळे यांनी लिहिली आहेत)