श्री श्रीधर विजय 
श्रीमती कमलाबाई गं. कुंटे रचित
(श्री विनायक सीताराम कळमणकर, सोलापूर (Facebook) यांनी या ग्रंथाचे स्कॅनिंग करून PDF फाईल या वेबसाईट ला उपलब्द करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे)
('PDF file download' करण्यास आधी 'fullscreen' करावे व नंतर उजवी कडील वरील कोपऱ्यात 'down arrow' च्या चिन्हावर 'click' करावे. PDF file ची size २१ MB च्या दरम्यान आहे)