श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज विरचितं

श्रीसमर्थभक्त श्री. शंकर श्रीकृष्ण देवानां गुणगौरवम्

(‘श्रीसद्गुरूचरणरज’ यांनी श्रीस्वामींची ही रचना उपलब्द करून दिल्याबद्दल तसेच श्री सुनील जोशी, पुणे यांनी ती टाईप करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com या उभयतांचे ऋणी आहे)

रामदास स्वामींचे सर्व हस्तलिखित स्वरुपातील साहित्य आणि उपासना स्थाने तीस वर्ष अथक परीश्रम घेऊन शोधणारे समर्थभक्त श्री. शंकर श्रीकृष्ण देव यांना श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज यांनी दिलेले गुणगौरव पत्र…

 || श्रीरामो विजयतेतराम् ||

श्रीसमर्थभक्त श्रीशंकर श्रीकृष्ण देवानां गुणगौरवम्
            श्री प.प.श्रीधर स्वामिनः

श्रीरामं मारुतीं वन्दे रामदासं सुनिर्मलम् |
परब्रह्मस्वरूपं हि सच्चिदानन्द विग्रहम् ||१||

दुर्गुणानां परित्यागः सद्गुणानां समाश्रयः|
व्यवहार क्रमोह्येष परमार्थ प्रदायकः ||२||

गुणिनां कीर्तनं तद्वदनुकरणञ्च सर्वतः |
मार्गोsयं परमार्थस्य व्यावहारिक जीवनात् ||३||

गुणिनः सज्जना भक्ता ज्ञानवैराग्यसंयुताः |
आत्मानन्देन संतृप्ता जगदुद्धारकारकाः ||४||

समर्थवाङ्मयंयेन क्रोडीकृत्य प्रकाशितम् |
शंकर श्रीकृष्ण देवो भागीरथ प्रयत्नवान् ||५||

अयं मयादृतः साम्यग्यथा सर्वैः समादृताः |
शान्तो विद्वान सद्गुणी च वाग्मी चव सुलेखकः ||६||

गृहस्थोsपि विरक्तोsयं भक्तिमान् ज्ञानवान् सुहृत् |
दयावान् मधुभाषी च दक्ष्यदाक्षिण्य संयुतः ||७||

कर्मयोगी महानात्मा यशोवान् कीर्तीमानपि |
निर्मिता सुधेया येन सत्कार्योत्तजिका सभा ||८||

जम्बुक्षेत्रे समर्थानां प्रतिमा येन स्थापिता |
वाग्देवता मंदिरं चं निजग्रामे सुनिर्मितम् ||९||

कार्यत्रयमिदं सर्वं जगदुद्धारकारणम् |
जेजीयतां मुक्तिदं च भक्तिदं भुक्तिदं तथा ||१०||

“आरामः कल्पवृक्षाणाम् विरामः सकलापदाम् |
अभिरामस्त्रीलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभुः”||११||

समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु इति शम् सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु |

(टीप : धुळे येथील वाग्देवता मंदिर संस्थेत असलेल्या या गुणगौरव पत्राचा हा मजकूर जसाच्या तसा टाईप करण्यात आला आहे. यात सहाव्या श्लोकात  “वाग्मी चैव सुलेखकः” असे पाहिजे ते मूळ प्रतीत  “वाग्मी चव सुलेखकः” असे आहे ते तसेच ठेवले आहे. जाणकार आणि जिज्ञासूं साठी हा खुलासा करीत आहोत.)