ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಕುರಿತು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು – ೦೨

(ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು – ೦೩  ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ)


(ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಭಟ್, ಮೂರೂರು, ಕುಮಟಾ (Facebook) ಇವರು ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕುರಿತು ಸ್ವರಚಿತ ಸ್ವಸ್ವರ ಭಕ್ತಿಪರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ShridharSahitya.com ಅವರಿಗೆ ಋಣಿ ಆಗಿದೆ.)


सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज यांची कानडी भक्तिगीते

(श्रीमती प्रफुल्लाताई भट, मुररू, कुमटा (Facebook) यांनी त्यांच्या आवाजात गायलेली ही भक्तिगीते उपलब्द करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे)

 
ಗುರುವಿನ ದಯೆಯು ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು


ಏಕೆ ದಯಬಾರದೋ ಗುರುವೇ ಶ್ರೀಧರ


ನಿತ್ಯವೂ ದತ್ತ ಗುರುವ ಸ್ಮರಿಸುತಿರು


ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎನ್ನ ಗುರುದೇವ ನೀನೇ


ಹೇ ಶ್ರೀಧರಾ!! ನೀನಿಲ್ಲದ ಈ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ


ನಮ್ಮ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀಧರಾ.. ಹರಸಿ ಪೊರೆಯೋ ಗುರುವರಾ..

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಗುರು ಶ್ರೀಧರಾ


ಬಿಡಬೇಡ ಕೈಯ… ಕೋರುವೆ


ನೀ ಬಂದೆ ಶ್ರೀಧರಾ ನಿನ್ನಯ ಮನೆಗೆ…ನೆನೆದರೆ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮಯ ಮನಕೆ

ನಂಬಿದೆನೋ ನಂಬಿದೆನೋ ಶ್ರೀಧರಾ ಗುರುವೇ

ಗುರು ನಿನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶಿರಬಾಗುತಿರಲಿ

ಗುರುವನ್ನು ಕಂಡಿರಾ ಶ್ರೀಧರ ಗುರುವನ್ನು ಕಂಡಿರಾ

ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಛಾಯೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆ

ಎಂದಿಗಾಗುವುದೋ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ

ಕರೆದರೆ ಬರಬಾರದೇ ಶ್ರೀಧರಾ

ಇದು ಎಂತಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಯ್ಯಾಬಂದಿಹೆವು ಭುವಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ

ಬಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ

ಹೇ ಶ್ರೀಧರನೇ ತವಚರಣಕೆ ಬಾಗುವೇನು ನಾ

ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ ನೀವು

ಚರಣ ಕಂಡೆನು ಶ್ರೀಧರಸ್ವಾಮಿ ಚರಣ ಕಂಡೆನು

ಜೋ ಜೋ ಶ್ರೀಧರನೆ ಚಿನ್ಮಯನೆ ಜೋ ಜೋ

ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ… ನೀನು ಇರುವುದು ಮೂರು ದಿವಸ

ನೀರ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳು

ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು

ಮಹಾ ಮಂತ್

ಗುರುನಿನ್ನಬಳಿಗೆ

ಗುರುನಾಮಸ್ಮರಣೆ

ನೀನಿಲ್ಲದೆಆಧಾರವಿಲ್

ಶ್ರೀಧರ ಚರಿತೆ

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಧರ

ಎಲ್ಲಡಗಿದೆ

ಹೇಮನುಜಾ

ಬಾಳೆ ಬರಿಬಂಡಾಟ

ಒಲ್ಲನೆನ್ನದ ಶ್ರೀಧರ

ನಿನ್ನೊಳಗನೀನು


ಪುಣ್ಯಪಾದ


ನಿನ್ನ ಪಾದ


ಶ್ರೀಧರರಮಹಿಮೆ


ಎಮ್ಮನೆಗೆ


ಗುರುದ್ಯಾನ


ದತ್ತ ದಿಗಂಬರ


ನಂಬಿದೆ ಗುರು


ನೀನೇ ರಾಮ


ಬೆರಸು ಉಸಿರಲಿರಾಮನ


ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯ


ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕು


ಶ್ರೀಧರ ಗುರುವರ್ಯ


ಕರುಣಾಳು ಶ್ರೀಧರ


ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ


ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀಧರ


ವರದಳ್ಳಿ


ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು


ನಮ್ಮ ಬಾಳು


ರಾಮ ನಾಮ


ಭಕ್ತಿ ಭಾವ


ವರದಪುರದ ಗುರು


ವೈರಾಗ್ಯ


ಸ್ವರಚನೆ ಗುರು ಅನುಗೃಹ

ಗುರು ಗಾನ