ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಕುರಿತು ಭಕ್ತಿಪರ ಗೀತೆಗಳು – ೦೩

(ಭಕ್ತಿಪರ ಗೀತೆಗಳು – ೦೪  ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ)


(ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಭಟ್, ಮೂರೂರು, ಕುಮಟಾ (Facebook) ಇವರು ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕುರಿತು ಸ್ವರಚಿತ ಸ್ವಸ್ವರ ಭಕ್ತಿಪರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ShridharSahitya.com ಅವರಿಗೆ ಋಣಿ ಆಗಿದೆ.)


सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज यांची कानडी भक्तिगीते

(सौ प्रफुल्लाताई भट, मुररू, कुमटा (Facebook) यांनी त्यांच्या आवाजात गायलेली ही भक्तिगीते उपलब्द करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे)

 
ಗುರುವಿನ ದಯೆಯು ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು


ಏಕೆ ದಯಬಾರದೋ ಗುರುವೇ ಶ್ರೀಧರ


ನಿತ್ಯವೂ ದತ್ತ ಗುರುವ ಸ್ಮರಿಸುತಿರು


ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎನ್ನ ಗುರುದೇವ ನೀನೇ


ಹೇ ಶ್ರೀಧರಾ!! ನೀನಿಲ್ಲದ ಈ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ


ನಮ್ಮ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀಧರಾ.. ಹರಸಿ ಪೊರೆಯೋ ಗುರುವರಾ..

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಗುರು ಶ್ರೀಧರಾ


ಬಿಡಬೇಡ ಕೈಯ… ಕೋರುವೆ


ನೀ ಬಂದೆ ಶ್ರೀಧರಾ ನಿನ್ನಯ ಮನೆಗೆ…ನೆನೆದರೆ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮಯ ಮನಕೆ

ನಂಬಿದೆನೋ ನಂಬಿದೆನೋ ಶ್ರೀಧರಾ ಗುರುವೇ

ಗುರು ನಿನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶಿರಬಾಗುತಿರಲಿ

ಗುರುವನ್ನು ಕಂಡಿರಾ ಶ್ರೀಧರ ಗುರುವನ್ನು ಕಂಡಿರಾ

ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಛಾಯೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆ

ಎಂದಿಗಾಗುವುದೋ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ

ಕರೆದರೆ ಬರಬಾರದೇ ಶ್ರೀಧರಾ

ಇದು ಎಂತಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಯ್ಯಾಬಂದಿಹೆವು ಭುವಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ

ಬಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ