ಶ್ರೀ ಶಿವಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ)

(ಸೌ ಭಾಮತೀಅಕ್ಕಾ ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಾತಾರಾ ಅವರು ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ವನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಉಪಲಬ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ShridharSahitya.com ಅವರಿಗೆ, ಋಣಿಯಾಗಿದೆ)

ಆಡಿಓ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ

 

IMG-20190315-WA0233