ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಕುರಿತು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು – ೦೩

(ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು – ೦೪ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ)

 

(ಸೌ ಶಾಂತಾ ಅನಂತ ಭಟ್ಟ ಮುಂಡಿಗೇಸರ ಇವರು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಭಾಮತೀ ಅಕ್ಕಾ ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗ್ಡೆ ಯವರು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಉಪಲಬ್ಧಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ShridharSahitya.com ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಋಣಿಯಾಗಿದೆ)

ಭಜನೆ – “ಗುರುವೇ ಕರುಣಾನಿಧಿ”


ಭಜನೆ – “ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ”


ಭಜನೆ – “ದಯಾಕರ ಗುರುವೇ”


ಭಜನೆ – “ಆಶಿರ್ವಾದ ಬೇಡಿಕೆ”


ಭಜನೆ – “ಗುರು ಶ್ರೀಧರ ನಮನ”ಭಜನೆ – “ಜ್ಞಾನಿಯಾಗೊ ಮನುಜಾ”


ಆರತಿ – “ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುವರಗೇ”