ವಿಶ್ವಧರ್ಮಾಭ್ಯುದಯಂ

ರಚನೆ : ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ

(ಸೌಜನ್ಯ – YouTube Channel “Parama Sadguru“)

(YouTube Channel “Parama Sadguru” ಇವರು ಶ್ರೀಧರ ಸ್ಮರಣೆ ಆಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ShridharSahitya.com ಅವರಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದೆ)