ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇವರು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದು.

 1. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ೧೯೪೩
 2. ಮಂಗಳೂರು ೧೯೪೪
 3. ಮಂಗಳೂರು ೧೯೪೫
 4. ಬದರೀನಾಥ್ ೧೯೪೬
 5. ಗಿರ್ನರ್ ೧೯೪೭
 6. ಮಂಗಳೂರು ೧೯೪೮
 7. ಕಲಾಲೆ ೧೯೪೯
 8. ಕುರುಗಡ್ಡಿ ೧೯೫೦
 9. ಅಯೋಧ್ಯಾ ೧೯೫೧
 10. ಕಾಶಿ ೧೯೫೨
 11. ಮಂಗಳೂರು ೧೯೫೩
 12. ವರದಪುರ ೧೯೫೪
 13. ಮಂಗಳೂರು ೧೯೫೫
 14. ವರದಪುರ ೧೯೫೬
 15. ಕಾಶಿ ೧೯೫೭
 16. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ೧೯೫೮
 17. ಸಜ್ಜನಗಡ್ ೧೯೫೯
 18. ಸಜ್ಜನಗಡ್ ೧೯೬೦
 19. ಸಜ್ಜನಗಡ್ ೧೯೬೧
 20. ಮಂಗಳೂರು ೧೯೬೨
 21. ವರದಪುರ ೧೯೬೩
 22. ವರದಪುರ ೧೯೬೪
 23. ಬದರೀನಾಥ್ ೧೯೬೫
 24. ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ ೧೯೬೬
 25. ವರದಪುರ ೧೯೬೭
 26. ವರದಪುರ ೧೯೬೮
 27. ವರದಪುರ ೧೯೬೯
 28. ವರದಪುರ ೧೯೭೦
 29. ವರದಪುರ ೧೯೭೧
 30. ವರದಪುರ ೧೯೭೨