सदगुरू भगवान श्री श्रीधरस्वामी महाराज यांची मराठी भक्तिगीते – ०७ 

(श्रींची भक्तिगीते – ०१ येथे आहे)

 

“सद्गुरुची मूर्ति ही हासरी”
GITACHE BOL 

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.
संगीत - श्री.राजन किल्लेकर,रत्नागिरी.Facebook
ध्वनीमुद्रण - श्री.राजन किल्लेकर,रत्नागिरी.Facebook
रचना - श्रीमती रजनीताई उमडेकर,हैद्राबाद.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“श्रीधरा गुरुवरा, सर्व साक्षी तू योगेश्वरा”

GITACHE BOL 

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.
संगीत - श्री.राजन किल्लेकर,रत्नागिरी.Facebook
ध्वनीमुद्रण - श्री.राजन किल्लेकर,रत्नागिरी.Facebook
रचना - श्री रा. श्री. पाटील, गळेगावकर, देगलूर.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“निद्रा घ्यावी जरा श्रीधरा”

GITACHE BOL 

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
संगीत - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - श्रीमती ताई काणेगावकर,माहीम,मुंबई.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“उठा उठा हो श्रीधरा”

GITACHE BOL 

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - सौ.रजनी व.उमडेकर,हैद्राबाद.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“गुरु दिव्य रुप”

GITACHE BOL 

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - श्रीमती ताई काणेगावकर,माहीम,मुंबई.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“तया माझा नमस्कार”

GITACHE BOL 

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - श्री रा श्री पाटील गळेगावकर, देगलूर.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“आता मज एक श्रीधराचा छंद”

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - सौ.सुनंदा वाघ.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

चिंचोळीला चला (भूपाळी)

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - सौ.रजनी व.उमडेकर,हैद्राबाद.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“नमन तुज श्रीधरा”

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - श्री. मो.रा.सबनीस, सज्जनगडकर.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“देई तव दर्शन आता श्रीधर नाथ “

GITACHE BOL

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.
रचना - राजनंदिनी
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“स्वामी श्रीधर दत्तगुरु”
GITACHE BOL

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी
रचना - राजनंदिनी
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“जय जय श्रीधर जय स्वामी श्रीधर”

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - राजनंदिनी.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“श्रीधर श्रीधर श्रीधर रे”

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - सौ.सुनंदा वाघ.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“साप्ताध्यायाची आरती”

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - स्वामीप्रकाश
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“योगीराज सर्वज्ञ श्रीधरा”

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - श्री रा. श्री. पाटील, गळेगावकर, देगलूर.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“श्री श्रीधरा…स्वामी श्रीधरा…”

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - श्रीमती ताई काणेगावकर,माहीम,मुंबई.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“श्रीधर सद्गुरु ची भेट”

GITACHE BOL

 

गायिका - सौ.सुहासिनी गणेश पवार,बोरिवली,मुंबई.
चाल - सौ.सुहासिनी गणेश पवार,बोरिवली,मुंबई.
टाळ - सौ.सुहासिनी गणेश पवार,बोरिवली,मुंबई.
रचना - श्री श्रीधरदास भावे,पुणे.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“मज दर्शन द्या हो श्रीधरा गुरुराया”

GITACHE BOL

 

गायिका - सौ.सुहासिनी गणेश पवार,बोरिवली,मुंबई.
चाल - श्री रजनीकांत चांदवडकर,नाशिक.
रचना - श्रीमती रजनीताई उमडेकर,हैद्राबाद
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“आरती – जय जय जी यतिवरा श्रीधरा”

GITACHE BOL 

गायिका - सौ.सुहासिनी गणेश पवार,बोरिवली,मुंबई.
टाळ - सौ.सुहासिनी गणेश पवार,बोरिवली,मुंबई.
चाल - श्री रा श्री पाटील गळेगावकर,देगलूर.
रचना - श्री रा श्री पाटील गळेगावकर,देगलूर.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“श्रीधर सद्गुरु नाम”

गायिका - सौ.सुहासिनी गणेश पवार,बोरिवली,मुंबई.
चाल - सौ.सुहासिनी गणेश पवार,बोरिवली,मुंबई.
रचना - डॉ सौ प्रभावती सावरीकर.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

गायिका - कु.रचना रमेश शिबे,बोरिवली,मुंबई.
चाल - कु.रचना रमेश शिबे,बोरिवली,मुंबई.
रचना - श्री रा.श्री.पाटील,गळेगावकर,देगलूर.
समन्वयक - सौ भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

गीत – “ॐ जय श्रीधर स्वामी”

गायिका - कु.रुची राजन हेगिष्टे,बोरिवली,मुंबई.
चाल - श्री रा.श्री.पाटील,गळेगावकर,देगलूर.
रचना - श्री रा.श्री.पाटील,गळेगावकर,देगलूर.
समन्वयक - सौ भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

 

❁~●~❀~●~❁~●~❀


गीत – “मनमृदुंग”

गायिका - कु.रुची राजन हेगिष्टे,बोरिवली,मुंबई.
चाल - कु.रुची राजन हेगिष्टे,बोरिवली,मुंबई.
रचना - श्रीमती ताई काणेगावकर,माहीम,मुंबई.
समन्वयक - सौ भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

गीत – “अरे सद्गुरू सद्गुरू”

गायिका - कु.रुची राजन हेगिष्टे,बोरिवली,मुंबई.
चाल - श्री रजनीकांत चांदवडकर,नाशिक.
रचना - श्री रा.श्री.पाटील,गळेगावकर,देगलूर.
समन्वयक - सौ भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“श्री वरद्पूरच्या श्रीधरा”

गायिका - कु.रुची राजन हेगिष्टे,बोरिवली,मुंबई.
चाल - कु.रुची राजन हेगिष्टे,बोरिवली,मुंबई.
रचना - अज्ञात.
समन्वयक - सौ भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“स्मरा हो अखंड श्री गुरुनाम”

गायिका - कु.रुची राजन हेगिष्टे,बोरिवली,मुंबई.
चाल - कु.रुची राजन हेगिष्टे,बोरिवली,मुंबई.
रचना - सौ कल्पना आ.नाईक.
समन्वयक - सौ भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“श्रीधरा गुरुवरा, सर्व साक्षी तू योगेश्वरा”

गायिका - कु.रचना राजन हेगिष्टे,बोरिवली,मुंबई.
चाल - कु.रचना राजन हेगिष्टे,बोरिवली,मुंबई.
रचना - श्री रा.श्री.पाटील,गळेगावकर,देगलूर. .
समन्वयक - सौ भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“श्रीधर जन्मला ग सखी श्रीधर जन्माला”

गायिका - कु.रचना राजन हेगिष्टे,बोरिवली,मुंबई.
चाल - कु.रचना राजन हेगिष्टे,बोरिवली,मुंबई.
रचना - श्री विष्णु महादेव रानडे
समन्वयक - सौ भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“जय जय दत्त श्रीधर गुरु माउली”

गायिका - कु.रचना राजन हेगिष्टे,बोरिवली,मुंबई.
चाल - कु.रचना राजन हेगिष्टे,बोरिवली,मुंबई.
रचना - श्री रा.श्री.पाटील,गळेगावकर,देगलूर. .
समन्वयक - सौ भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀