ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಚರಿತ್ರೆ (ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ)

ರಚನೆ : ಶ್ರೀ ಗುರುದಾಸ ಸ್ವಾಮೀ, ಪಾದುಕಾಶ್ರಮ, ಶಿರಸಿ

(ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಭಟ್, ಮೂರೂರು, ಕುಮಟಾ, (Facebook) ಇವರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಚರಿತ್ರೆ (ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ) ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ShridharSahitya.com ಅವರಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದೆ)

 

28166780_1394010390705703_2784393601068005226_n
 
ಮುನ್ನುಡಿ


ಭಾಗ ೧


ಭಾಗ ೨


ಭಾಗ ೩


ಭಾಗ ೪


ಭಾಗ ೫


ಭಾಗ ೬


ಭಾಗ ೭


ಭಾಗ ೮


ಭಾಗ ೯


ಭಾಗ ೧೦


ಭಾಗ ೧೧


ಭಾಗ ೧೨


ಭಾಗ ೧೩


ಭಾಗ ೧೪


ಭಾಗ ೧೫


ಭಾಗ ೧೬


ಭಾಗ ೧೭


ಭಾಗ ೧೮


ಭಾಗ ೧೯


ಭಾಗ೨೦


ಭಾಗ ೨೧


ಭಾಗ ೨೨


ಭಾಗ ೨೩ 


ಭಾಗ ೨೪ 


ಭಾಗ ೨೫ 


ಭಾಗ ೨೬


ಭಾಗ ೨೭ 


ಭಾಗ ೨೮


ಭಾಗ ೨೯ 


ಭಾಗ ೩೦ 


ಭಾಗ ೩೧ 


ಭಾಗ ೩೨


 
ನಮಃ ಶಾಂತಾಯ ದಿವ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೆ ।
ಸ್ವಾನಂದಾಮೃತ ತೃಪ್ತಾಯ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥

ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ

ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮೀ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ

ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹ೦ಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಬಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮೀ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ