ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಚರಿತ್ರೆ

ರಚನೆ : ಶ್ರೀ ಗುರುದಾಸ ಸ್ವಾಮೀ, ಪಾದುಕಾಶ್ರಮ, ಶಿರಸಿ

(ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಭಟ್, ಮೂರೂರು, ಕುಮಟಾ, (Facebook) ಇವರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಚರಿತ್ರೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ShridharSahitya.com ಅವರಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದೆ)

 

img-20170808-wa0010

 

ಮುನ್ನುಡಿ


ಭಾಗ ೧


ಭಾಗ ೨


ಭಾಗ ೩


ಭಾಗ ೪


ಭಾಗ ೫


ಭಾಗ ೬


ಭಾಗ ೭


ಭಾಗ ೮


ಭಾಗ ೯


ಭಾಗ ೧೦


ಭಾಗ ೧೧


ಭಾಗ ೧೨


ಭಾಗ ೧೩


ಭಾಗ ೧೪


ಭಾಗ ೧೫