Shrimat PP Sadguru Bhagwan Shri Shridhar Swami Maharaj’s Marathi Pravachan on ‘Guru Tatva’

Part 01 –

Part 02 –

Part 03 –

Part 04 –

 


Kannada Pravachan on ‘Sadhu Lakshana’

 Kannada Pravachan on ‘Ram Naam Vibhuti’

Kannada Pravachan on ‘Ram Rajya’

Kannada Pravachan on ‘Ram Tatva 01’

Kannada Pravachan on ‘Ram Tatva 02’

Kannada Pravachan on ‘Guru Tatva’ –

Kannada Pravachan on ‘Anant Padmanabha Vrata’ –

Kannada Pravachan on ‘Moksha’ –