Pravachans

by Shrimat PP Sadguru Bhagwan Shri Shridhara Swami Maharaj

(Many thanks to Sneha Ji Hegde of Atlanta, GA, USA for sharing 11 audio files and also many thanks to Shri Srivatsa N.S of Bengaluru for sharing 8 audio files of the pravachans)

mara
Guru Tatva Part 01

Guru Tatva Part 02

Guru Pournima

Sant Mahima

Rama Nama Mahima

Rama Eva Para Brahma

Rama Upasana

Rama Navami

Bhakti

Ishavasya Upanishad

Dharmkaaran

Vande Mataram
button

Upasana

kana

Guru Tatva

Sadhu Lakshana

Rama Nama Vibhuti

Rama Tatva Part 01

Rama Tatva Part 02

Rama Rajya

Anantha Padmanabha Vratha

Moksha