શ્રીગુરુ શ્રીધરસ્તોત્રમ્

શ્રીમત્ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય સદ્ગુરુ ભગવાન્‌ શ્રી શ્રીધરસ્વામિ મહારાજ્‌ વિરચિતં

નમઃ શાંતાય દિવ્યાય સત્ય ધર્મ સ્વરૂપિણે |
સ્વાનંદામૃત તૃપ્તાય શ્રીધરાય નમો નમઃ ||

જય જય રઘુવીર સમર્થ!

રાષ્ટ્રગુરુ શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામી મહારાજ્‌ કી જૈ!!

શ્રીમત્ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય સદ્ગુરુ ભગવાન્‌ શ્રી શ્રીધરસ્વામિ મહારાજ્‌ કી જૈ!!!