ವರದಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀಧರಸ್ವಾಮಿಗಳು

ವಿದ್ವಾನ್ ಎನ್. ರಂಗನಾಥ ಶರ್ಮಾ

(Many thanks to Sri Satya P. A. (Facebook) for sharing this on WhatsApp)

ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ

ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮೀ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ

ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹ೦ಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮೀ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ