శ్రీ జగదమ్బా స్తోత్రమ్

శ్రీమత్ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య సద్గురు భగవాన్‌ శ్రీ శ్రీధరస్వామి మహారాజ్‌ విరచితం

(తెలుగు అనువాదం – శ్రీ రజనీకాంత్ చాందవడకర్, నాశిక్. Facebook)

నమః శాంతాయ దివ్యాయ సత్య ధర్మ స్వరూపిణే |
స్వానందామృత తృప్తాయ శ్రీధరాయ నమో నమః ||

జయ జయ రఘువీర సమర్థ!

రాష్ట్రగురు శ్రీ సమర్థ రామదాస స్వామీ మహారాజ్‌ కీ జై!!

శ్రీమత్ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య సద్గురు భగవాన్‌ శ్రీ శ్రీధరస్వామి మహారాజ్‌ కీ జై!!!

 

 

 

 

Tags - "Sri Jagadamba stotram in Telugu",Sri Jagadamba stotram,Telugu stotram,"Sri Jagadamba stotram in Telugu script", Go mata stotram, "తేలుగు శ్రీ జగదంబా స్తోత్రమ్",శ్రీ జగదంబా స్తోత్రమ్, తేలుగు స్తోత్రమ్,శ్రీ జగదంబా స్తోత్రమ్ తేలుగు స్క్రిప్ట్లు,