శ్రీ వ్యంకటేశ స్తోత్రమ్

శ్రీమత్ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య సద్గురు భగవాన్‌ శ్రీ శ్రీధరస్వామి మహారాజ్‌ విరచితం

(తెలుగు అనువాదం – శ్రీ రజనీకాంత్ చాందవడకర్, నాశిక్. Facebook)

నమః శాంతాయ దివ్యాయ సత్య ధర్మ స్వరూపిణే |
స్వానందామృత తృప్తాయ శ్రీధరాయ నమో నమః ||

జయ జయ రఘువీర సమర్థ!

రాష్ట్రగురు శ్రీ సమర్థ రామదాస స్వామీ మహారాజ్‌ కీ జై!!

శ్రీమత్ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య సద్గురు భగవాన్‌ శ్రీ శ్రీధరస్వామి మహారాజ్‌ కీ జై!!!

 

 

 

 

Tags - "Sri Venkatesha stotram in Telugu",Sri Venkatesha stotram,Telugu stotram,"Sri Venkatesha stotram in Telugu script",Tirupati Balaji stotram Telugu,తేలుగు శ్రీ వ్యంకటేశ స్తోత్రం", శ్రీ వ్యంకటేశ స్తోత్రం, తేలుగు స్తోత్రం, శ్రీ వ్యంకటేశ స్తోత్రం తేలుగు స్క్రిప్ట్లు, శ్రీ తిరుపతీ బాలాజీ స్తోత్రం,