ശ്രീവ്യംകടേശസ്തോത്രമ്

ശ്രീമത് പരമഹംസ പരിവ്രാജകാചാര്യ സദ്ഗുരു ഭഗവാന്‌ ശ്രീ ശ്രീധരസ്വാമി മഹാരാജ്‌ വിരചിതം

നമഃ ശാംതായ ദിവ്യായ സത്യ ധര്മ സ്വരൂപിണേ |
സ്വാനംദാമൃത തൃപ്തായ ശ്രീധരായ നമോ നമഃ ||

ജയ ജയ രഘുവീര സമര്ഥ!

രാഷ്ട്രഗുരു ശ്രീ സമര്ഥ രാമദാസ സ്വാമീ മഹാരാജ്‌ കീ ജൈ!!

ശ്രീമത് പരമഹംസ പരിവ്രാജകാചാര്യ സദ്ഗുരു ഭഗവാന്‌ ശ്രീ ശ്രീധരസ്വാമി മഹാരാജ്‌ കീ ജൈ!!!