ਸ਼੍ਰੀਵ੍ਯਂਕਟੇਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ ਪਰਮਹਂਸ ਪਰਿਵ੍ਰਾਜਕਾਚਾਰ੍ਯ ਸਦ੍ਗੁਰੁ ਭਗਵਾਨ੍‌ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਧਰਸ੍ਵਾਮਿ ਮਹਾਰਾਜ੍‌ ਵਿਰਚਿਤਂ

ਨਮਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਦਿਵ੍ਯਾਯ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਸ੍ਵਰੁਪਿਣੇ ।
ਸ੍ਵਾਨਂਦਾਮ੍ਰੁਤਤ੍ਰੁਪ੍ਤਾਯ ਸ਼੍ਰੀਧਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥

ਜਯ ਜਯ ਰਘੁਵਿਰ ਸਮਰ੍ਥ!!

ਰਾਸ਼੍ਟ੍ਰਗੁਰੁ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਰ੍ਥ ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ੍‌ ਕੀ ਜੈ!!

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ ਪਰਮਹਂਸ ਪਰਿਵ੍ਰਾਜਕਾਚਾਰ੍ਯ ਸਦਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਸ੍ਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜਯ!!!