ಶ್ರೀಧರ ಸ್ಮರಣೆ – ಭಾಗ ೨

ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರಸ್ವಾಮಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅಪೂರ್ವ ಸ್ಮರಣೆಗಳು

(ಶ್ರೀಧರ ಸ್ಮರಣೆ – ಭಾಗ ೧ ಇಲ್ಲಿದೆ)

ಲೇಖಕರು – ಜಿ. ಟಿ. ಶ್ರೀಧರ ಶರ್ಮಾ,  ಸಾಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ