ಶಿವಗುರು ಸ್ತೋತ್ರ

ರಚನೆ : ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ

(ಸೌ ಭಾಮತೀ ಅಕ್ಕಾ ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗಡೆ (Facebook), ಸಾತಾರಾ, ಇವರು ಈ ಶ್ರೀ ಶಿವಗುರು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ShridharSahitya.com ಅವರಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದೆ )