Shri Shridhara Padukashrama,
Pragati Nagar,
Sirsi – 581402
Uttara Karnataka.
Phone number (08384) 36922

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀