Shri Shridhar Swami Datta Mandir,
81, Yadogopal Peth,
Satara,
Maharashtra.
Ph: 02162 – 281469, 9822457205

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀