Marathi Handwriting

of Shrimat PP Sadguru Bhagwan Shri Shridhara Swami Maharaj

(Many thanks to Shri Deepak Kanegaonkar of Mumbai for sharing this rare manuscript)