Marathi Handwriting (Aashirvachana)

of Shrimat PP Sadguru Bhagwan Shri Sridhara Swami Maharaj
(Many thanks to Shri Deepak Kanegaonkar of Mumbai for sharing this rare manuscript)