English Handwriting
of Shrimat PP Sadguru Bhagwan Shri Shreedhara Swami Maharaj
(Many thanks to Mrs Vani Shastry of Shri Shridhara Sachchidananda Ashram, Kansur, Karnataka for sharing this rare pic)