English Handwriting

of Shrimat PP Sadguru Bhagwan Shri Shreedhara Swami Maharaj

(Many thanks to Mrs Vani Shastry of Shri Shridhara Sachchidananda Ashram, Kansur, Karnataka for sharing this rare pic)