Ashrams & Paduka temples of Srimat PP Sadguru Bhagwan Sri Shridhara Swami Maharaj
rsz_1438673627
Karnataka 
  
VaradapuraBangalore
LadchincholiKolagibees
DivagiDhareshwar
SirsiKansur

Sagar

Bhatkal

Honnavar
Belagavi 1 Belagavi 2
  
Maharashtra 
  
SajjangadSatara 1
KaradSatara 2
KolhapurSolapur
Pune 1Pune 2
Pune 3Nashik 1
Nashik 2Ahmednagar
  
Madhya Pradesh 
  
Hoshangabad 
  
Uttar Pradesh 
  
Varanasi 

(Many thanks to Sri Vinayak Kulkarni, Belagavi (Facebook) for his concept of adding pics, Google Maps for each ashram address & the tabular form on this webpage. Also many thanks to Shri Shridhar Dixit, Pune (Facebook) for his concept of state wise segregation of the addresses)