Ashrams & Paduka temples of Srimat PP Sadguru Bhagwan Sri Shridhara Swami Maharaj
rsz_1438673627
Karnataka
VaradapuraBangalore
LadchincholiKolagibees
DivagiDhareshwar
SirsiKansur
BhatkalHonnavar
Belagavi 1 Belagavi 2
Maharashtra
SajjangadSatara 1
KaradSatara 2
KolhapurSolapur
Pune 1Pune 2
Pune 3Nashik 1
Nashik 2Ahmednagar
Madhya Pradesh
Hoshangabad
Uttar Pradesh
Varanasi

(Many thanks to Sri Vinayak Kulkarni, Belagavi (Facebook) for his concept of adding pics, Google Maps for each ashram address & the tabular form on this webpage. Also many thanks to Shri Shridhar Dixit, Pune (Facebook) for his concept of state wise segregation of the addresses)