નમઃ શાન્તાય દિવ્યાય સત્યધર્મસ્વરુપિણે ।
સ્વાનંદામૃતતૃપ્તાય શ્રીધરાય નમો નમઃ ॥

 

૧. શ્રીવિઘ્નવિનાશકસ્તોત્રમ્ new

૨. શ્રીશારદાસ્તોત્રમ્ new

૩. શ્રીસરસ્વતીસ્તોત્રમ્ new

૪. શ્રીગુરુદત્તાત્રેયાષ્ટકમ્ new

૫. શ્રીદત્તાત્રેયારાત્રિકા new

૬. શ્રીદત્તાશિષઃ new

૭. શ્રીરામ રાઘવ સ્તોત્રમ્ new

૮. શ્રીહનુમત્ સ્તોત્રમ્ new

૯. શ્રીશંકરાર્યાય મંગલમ્ new

૧૦. શ્રીસમર્થ પંચકમ્ new

૧૧. શ્રીસમર્થરામદાસારાત્રિકા new

૧૨. શ્રીગુરુ શ્રીધરસ્તોત્રમ્ new

૧૩. સદગુરુ શ્રી શ્રીધર સ્તુતિ: new

૧૪.અથ દશોપનિષત્સારશ્રીરામભદ્રસ્તોત્રમ્ new

૧૫. શ્રીદેવીસ્તોત્રમ્  new

૧૬. ધેનુસ્તોત્રમ new

૧૭. શ્રીજગદમ્બાસ્તોત્રમ્ new

૧૮. શ્રીકૃષ્ણાષ્ટકમ્ new

૧૯. શ્રીકૃષ્ણાષ્ટકમ્ ૨ new

૨૦. શ્રીમહાલક્ષ્મીસ્તોત્રમ્ new

૨૧. શ્રીનરસિંહસ્તોત્રમ્ new

૨૨. શ્રીરામમન્ત્રરાજસ્તોત્રમ્ new

૨૩. શ્રીરામેશ્વરસ્તોત્રમ્ new

૨૪ સૂર્યસ્તુતિઃ new

૨૫. શ્રીવિશ્વનાથસ્તોત્રમ્ new

૨૬. શ્રીવ્યંકટેશસ્તોત્રમ્ new