നമഃ ശാംതായ ദിവ്യായ സത്യ ധര്മ സ്വരൂപിണേ
സ്വാനംദാമൃത തൃപ്തായ ശ്രീധരായ നമോ നമഃ

 

൧ . ശ്രീവിഘ്നവിനാശകസ്തോത്രമ്new

൨. ശ്രീശാരദാസ്തോത്രമ്new

൩. ശ്രീസരസ്വതീസ്തോത്രമ്new

൪. ശ്രീഗുരുദത്താത്രേയാഷ്ടകമ്new

൫. ശ്രീദത്താത്രേയാരാത്രികാnew

൬. ശ്രീദത്താശിഷഃnew

൭. ശ്രീരാമ രാഘവ സ്തോത്രമ്new

൮. ശ്രീഹനുമത് സ്തോത്രമ്new

൯. ശ്രീശംകരാര്യായ മംഗലമ്new

൧൦. ശ്രീസമര്ഥ പംചകമ്new

൧൧. ശ്രീസമര്ഥരാമദാസാരാത്രികാnew

൧൨. ശ്രീഗുരു ശ്രീധരസ്തോത്രമ് new

൧൩. സദഗുരു ശ്രീ ശ്രീധര സ്തുതി: new

൧൪. ദശോപനിഷത്സാരശ്രീരാമഭദ്രസ്തോത്രമ് new

൧൫. ശ്രീദേവീസ്തോത്രമ് new

൧൬. ധേനുസ്തോത്രമ new

൧൭. ശ്രീജഗദമ്ബാസ്തോത്രമ് new

൧൮. ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടകമ്  new

൧൯. ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടകമ് ൨ new

൨൦. ശ്രീമഹാലക്ഷ്മീസ്തോത്രമ് new

൨൧. ശ്രീനരസിംഹസ്തോത്രമ് new

൨൨. ശ്രീരാമമന്ത്രരാജസ്തോത്രമ് new

൨൩. ശ്രീരാമേശ്വരസ്തോത്രമ് new

൨൪. സൂര്യസ്തുതിഃ new

൨൫. ശ്രീവിശ്വനാഥസ്തോത്രമ് new

൨൬. ശ്രീവ്യംകടേശസ്തോത്രമ്  new