ਨਮਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਦਿਵ੍ਯਾਯ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਸ੍ਵਰੁਪਿਣੇ ।
ਸ੍ਵਾਨਂਦਾਮ੍ਰੁਤਤ੍ਰੁਪ੍ਤਾਯ ਸ਼੍ਰੀਧਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥

 

੧. ਸ਼੍ਰੀਵਿਘ੍ਨਵਿਨਾਸ਼ਕਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ new

੨. ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ new

੩. ਸ਼੍ਰੀਸਰਸ੍ਵਤੀਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ new

੪. ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ new

੫. ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਾਰਾਤ੍ਰਿਕਾ new

੬. ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਾਸ਼ਿਸ਼ਃ new

੭. ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਘਵ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ new

੮. ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਤ੍ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ new

੯. ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਂਕਰਾਰ੍ਯਾਯ ਮਂਗਲਮ੍ new

੧੦. ਸ਼੍ਰੀਸਮਰ੍ਥ ਪਂਚਕਮ੍ new

੧੧. ਸ਼੍ਰੀਸਮਰ੍ਥਰਾਮਦਾਸਾਰਾਤ੍ਰਿਕਾ new

੧੨. ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁ ਸ਼੍ਰੀਧਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ new

੧੩. ਸਦਗੁਰੁ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਸ੍ਤੁਤਿ: new

੧੪. ਅਥ ਦਸ਼ੋਪਨਿਸ਼ਤ੍ਸਾਰਸ਼੍ਰੀਰਾਮਭਦ੍ਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ new

੧੫. ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ new

੧੬. ਧੇਨੁਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ new

੧੭. ਸ਼੍ਰੀਜਗਦਮ੍ਬਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ new

੧੮. ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ new

੧੯. ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨ new

੨੦. ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ new

੨੧. ਸ਼੍ਰੀਨਰਸਿਂਹਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ new

੨੨. ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ new

੨੩. ਸ਼੍ਰੀਰਾਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ new

੨੪. ਸੂਰ੍ਯਸ੍ਤੁਤਿਃ new

੨੫. ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ new

੨੬. ਸ਼੍ਰੀਵ੍ਯਂਕਟੇਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ new